SKG’s binnen de PSC.

Tijdens de jaarvergadering van de PSC op 16 april j.l. heb ik toegezegd een stuk te schrijven over de SKG’s. De aanleiding was de ontvangst van enkele voorstellen mbt statussen, kleurcertificaten etc. De vergadering vond dat de voorstellen niet geldig waren omdat ze niet breed gedragen werden door skg-leden maar waren opgesteld alleen door de leden van de skg-raad. De voorstellen zullen worden doorgevoerd voor zover ze niet in tegenspraak zijn met de reglementen. Voor de andere is nog een reglementswijziging nodig.
Op de AV van 2010 is besloten om Specialistische Kwekersgroepen (SKG’s) op te richten. Een werkgroep had hiertoe een advies uitgebracht. Op de AV van 26 maart 2011 zijn de reglementen goedgekeurd. Afgesproken is toen dat er nog kleine wijzigingen zouden worden aangebracht. Dat laatste is er niet van gekomen omdat de toenmalige secretaris stopte en er slechts een tweemans-bestuur overbleef. Jammer dat het zo gelopen is. Helaas draaien de SKG’s nog niet zoals de bedoeling was omdat nog niet voor iedereen duidelijk is wat de bedoeling is en ook omdat het SKG-reglement onduidelijkheden bevat en op sommige punten knelt. Verder heeft het een tijd geduurd voor de SKG-ledenlijsten beschikbaar waren. Deze zijn inmiddels verbeterd, alhoewel ze nog niet geheel compleet zijn met emailadressen en telefoonnummers maar ze zijn zeker bruikbaar om het grootste deel van de achterban van de verschillende SKG’s te bereiken.
Het bestuur vindt het goed functioneren van de SKG’s van groot belang. Het is noodzakelijk om dat goed voor elkaar te krijgen omdat de hele structuur van de PSC daarop is aangepast. Er is in de reglementen ruimte gemaakt om voor de verschillende vogelgroepen andere regels te maken met betrekking tot statussen en klassementen, kleurkampioenen etc.

Promotie/degradatie
In deze tijd van steeds verder gaande specialisatie is het noodzaak om de verschillende groepen tegemoet te komen omdat de beleving van het “wedstrijdgebeuren” nogal verschilt. Voor bijvoorbeeld grasparkietenkwekers is het promotie/degradatiesysteem belangrijk. Bij grote parkietenkwekers is dit nauwelijks het geval. Daar zou men vrede hebben met de afschaffing van dit systeem en de vervanging door alleen een klassement. Ook de puntenlimieten binnen dat systeem kunnen afwijken. Daar moeten we aan wennen maar op die manier voorkom je wel dat er sprake is van een soort eenheidsworst. Het SKG-reglement stelt in artikel 7 dat de SKG zijn eigen promotie/degradatie systeem vaststelt. Voorwaarde is echter wel (artikel 6) dat de SKG-raad communiceert met zijn achterban.

Vraagprogramma, MVK-lijst etc.
Volgens eerdergenoemd reglement adviseert een SKG het landelijk bestuur bij de organisatie van de landelijke show over bijvoorbeeld keurmeesters, keursysteem en het prijzenschema. Verder stelt zij het vraagprogramma samen, inclusief de MVK-lijst. Deze activiteiten lopen al vrij goed. Van diverse SKG’s is een lijst met gewenste kleurcertificaten ontvangen. De MVK-lijst is in overeenstemming met de wensen van de SKG’s. Verder wordt het keurmeesterskorps zachtjesaan vernieuwd. Dit doen we niet schoksgewijs maar geleidelijk om een goede mix van ervaring en “jonge wilde honden” te krijgen.
De taken van de SKG’s betreffen niet alleen het wedstrijdgebeuren en promotie en degradatie. Het onderstaande is minstens zo belangrijk.

Communicatie, voorlichting en overige activiteiten.
Het geven van goede voorlichting door publicaties, het organiseren van wedstrijden, babyshows studiedagen etc. zijn allemaal middelen die gebruikt kunnen worden door de SKG’s en de studiegroepen. De studiegroepen CSG en NSG houden jaarlijks van die dagen en dit jaar was er de primeur van een Pyrrhura studiedag. De voor september geplande studiedag over Lori’s gaat nu niet door maar zal op een later tijdstip zeker gehouden worden.
Het bestuur gaat ervanuit dat er steeds meer van bovengenoemde activiteiten zullen plaatsvinden. Denk eens aan het houden van een landelijke babyshow of tafelkeuring of een studiedag. Allemaal gelegenheden waarop u contact met medeliefhebbers kunt hebben en waarop u eventueel zelfs kunt stemmen over bepaalde zaken. Het is wel de bedoeling dat dergelijke activiteiten zichzelf financieel kunnen bedruipen. Er is een beperkt budget beschikbaar maar dat is meer bedoeld voor aanloopkosten. Met wat eigen inzet in de vorm van een verloting oid zijn de kosten van zaalhuur etc snel gedekt.
Met andere activiteiten wordt bedoeld het meewerken aan het opstellen van standaardeisen en het bondsvraagprogramma. Dit loopt al en bijvoorbeeld het bondsvraagprogramma voldoet voor bijna 100% aan onze wensen.

Welke SKG’s zijn er? Lidmaatschap etc.
Voor de SKG-raad van de SKG Standaardgrasparkieten, Kleurgrasparkieten en de Agaporniden hebben zich voldoende leden aangemeld. Zij functioneren al en hebben het bestuur voorzien adviezen. Het enige wat nog ontbreekt is de raadpleging van hun achterban. Er zijn via de ledenadministratie nu ledenlijsten beschikbaar van wie wat kweekt en wie dus onder welke SKG valt. Wij hopen dat er in de nabije toekomst activiteiten voor de leden zullen worden opgezet.
Bij de grote parkieten is het minder duidelijk. Er zijn wel een aantal mensen die zich aangemeld hebben voor de verschillende groepen vogels zoals Lori’s, Pyrrhura’s, Edelparkieten, Australische parkieten etc. In die groep hebben we ook de al langere tijd bestaande studiegroepen voor de catharinaparkieten en de neophema’s. Het zou goed zijn als er voor deze groep een SKG-raad zou komen die het bestuur van eensluidende adviezen zou kunnen voorzien met betrekking tot promotie/degradatie en de andere eerdergenoemde zaken na raadpleging van de achterban.

Conclusie.
Voor een deel is de instelling van SKG’s geslaagd. In de praktijk blijkt dat de noodzakelijke aanpassing aan de reglementen nog niet volledig is doorgevoerd. Dit dient bij de eerstvolgende jaarvergadering geregeld te worden. In de reglementen staat nu nog opgenomen de hoogte van de punten die per status noodzakelijk zijn en die nu nog gelden voor alle soorten. Dit is in tegenspraak met het SKG-reglement. Een ander knellend punt in het SKG-reglement is het genoemde minimumaantal leden van een SKG. Dat gaat er nog van uit dat men zich dient op te geven voor een skg terwijl eigenlijk iedereen die een bepaalde soort kweekt per definitie onder een bepaalde skg valt.
Tot heden hebben de skg-raden zich voornamelijk gericht op het TT-gebeuren op zich. Wij hopen dat de SKG’s zich wat duidelijker gaan profileren en ook andere activiteiten gaan ontplooien. Diverse standaardeisen, bijvoorbeeld agaporniden, moeten nodig geupdate worden en het zou heel mooi zijn als de PSC daarin een goede rol in gaat spelen. De Technische commissie van de Keurmeestersvereniging heeft een lijst met standaardeisen met daarbij de gewenste datum van herziening. Piet Ooijen is naast coördinator SKG’s ook secretaris van de betreffende TC en hij kan dus nadere informatie geven.
Op de laatste vergadering van de SKG’s in september j.l. te Soest is afgesproken om een vragenlijst te publiceren waarmee de SKG’s te weten kunnen komen wat er leeft binnen hun achterban.
Wij hopen dat de ontwikkeling van de skg’s verder goed zal verlopen en dat we nog veel interessante activiteiten tegemoet kunnen zien. De bal ligt bij U.

Piet Onderdelinden

Download de vragenlijst SKG's als Word document