De Algemene Vergadering van de PSC heeft op 27-4-2010 besloten om Specialistische Kwekers Groepen (SKG´s) op te gaan richten.
Het bestuur heeft 2 jaar geleden een groep van deskundige vogelkwekers verzocht om na te gaan hoe de PSC de toekomst tegemoet zou moeten treden. De uitkomst van het rapport dat door hen is opgesteld is aan alle aanwezige regiobesturen en het landelijke bestuur gepresenteerd.
Als één van de belangrijkste onderwerpen van deze rapportage is naar voren gekomen dat er een grote behoefte bestaat aan verdergaande specialisatie en dat deze ontwikkeling wellicht door zal zetten. Om in deze behoefte te gaan voorzien is er, na enkele overleggen met de regiobesturen, besloten dat er binnen de PSC, Speciale Kwekersgroepen kunnen worden opgericht, afgekort de SKG´s. Deze SKG behartigen zo goed mogelijk de belangen van de betreffende soorten en hun kwekers.
Ieder lid van de PSC willen wij in de gelegenheid stellen om aan te geven welk vogelsoort men kweekt. Indien zo´n vogelsoort of combinatiegroep van vogels voldoende aanhangers kent, kan er een SKG worden opgericht.
Eén en ander heeft consequenties voor o.a. de reglementen. Een aanpassingsvoorstel zal op de najaarsvergadering worden besproken.
Ter nadere toelichting voor onze leden alvast de volgende uitleg over de SKG’s.

De voorwaarden, bevoegdheden en restricties ten aanzien van de SKG´s zijn onderstaand omschreven.

Voorwaarden:

 • een actieve SKG vertegenwoordigt, reeds bij oprichting, een minimaal aantal leden van 25
 • er is sprake van een actieve SKG als er een SKG raad is geïnstalleerd
 • een SKG raad bestaat uit minimaal 3 leden
 • communiceert met de leden over technische beleid, vraagstukken en wijsheden betreffende de vogelsoort(en)
 • stelt regelmatig wetenswaardigheden over de betreffende vogelsoort(en) ter beschikking voor vermelding in Psittaci en/of website van de PSC
 • de SKG raad organiseert minimaal eenmaal per jaar een bijeenkomst met haar leden
 • de SKG raad stelt minimaal eenmaal per jaar, in januari, een schriftelijk verslag samen van hun activiteiten en laat dit toekomen aan het PSC bestuur
 • een lid van een SKG raad kan slecht zitting hebben in 1 SKG raad.

Bevoegdheden:

 • bepaalt eigen promotie/degradatie reglement, binnen de kaders door de PSC en/of de NBvV gesteld
 • adviseert hoofdbestuur bij organisatie van de landelijke TT (bijv. keurmeesters, keursysteem en PSC-prijzenschema)
 • stelt voor de PSC-shows het vraagprogramma samen, inclusief de MVK-lijst
 • adviseert bij het opstellen van standaardeisen
 • adviseert bij het opstellen van het bondsvraagprogramma

Restricties:

 • indien een SKG niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan het hoofdbestuur hierin initiatieven ondernemen
 • activiteiten van het SKG mogen niet strijdig zijn met het beleid van PSC en NBvV
 • Voorstellen worden ingediend bij het PSC-bestuur dat daarover een besluit neemt na toetsing
 • een ieder is lid van de vereniging PSC (koepelorganisatie)
 • elk verenigingslid is lid van minimaal één SKG.
 • men kan van meerdere SKG´s lid zijn maar dan moet met die betreffende vogelgroep wel op een TT binnen de PSC worden geshowd (een status zijn behaald).
 • het lid bepaald zelf een keuze voor een SKG.
 • voor alle voorkomende zaken waarin de regels en/of bevoegdheden niet voldoen neemt het PSC bestuur een besluit

Het kan zijn dat een SKG een “grotere” vorm wil/gaat aannemen. Hierbij valt o.a. te denken aan uitgebreide promotionele activiteiten, uitgeven van een eigen circulaire en degelijke handelingen. Het ligt dan voor de hand dat men overgaat tot de vorming van een zo genaamde Studiegroep. Twee van dergelijke Studiegroepen zijn reeds functioneel binnen de PSC. Dit zijn de Catharina Studiegroep en de Neophema Studiegroep. Een SKG raadslid kan onderdeel uitmaken van het bestuur van een Studiegroep.
Een studiegroep zal/kan contributie of lidmaatschapsgelden heffen. Een SKG lidmaatschap is en blijft kosteloos. Ondanks het ontstaan of zoals aangegeven bestaan van Studiegroepen zal er dan ook voor de betreffende vogelsoort(en) een SKG blijven bestaan. Als voorbeeld: de CSG en de NSG vallen onder de paraplu van de SKG grote parkieten etc. Voor alle technische zaken, in de breedste zin, zal de SKG voor het bestuur aanspreekpunt zijn en blijven. Binnen de SKG zal een studiegroep natuurlijk de belangrijkste stem hebben over de betreffende soort(en).

Namens het bestuur,
M. Hubregtse, secretaris.